Tapak web ini dikendalikan oleh cunruope.com . Di seluruh lokasi , istilah "kami", "kami" dan "kami" meminta cunruope.com. Cunruope menawarkan laman web ini, termasuk semua maklumat, alat, dan perkhidmatan yang tersedia dari laman web ini kepada anda, pengguna, yang dikondisikan atas penerimaan semua terma, syarat, dasar, dan notis yang dinyatakan di sini.

 Dengan melawati tapak kami dan/atau membeli sesuatu daripada kami, anda melibatkan diri dalam "Perkhidmatan" kami dan mematuhi terma dan syarat berikutnya ("Syarat Perkhidmatan", "Syarat"), termasuk terma dan syarat dan dasar tambahan tersebut dirujuk di sini dan/atau tersedia melalui hiperpautan. Syarat Perkhidmatan ini terpakai kepada semua atau mana-mana pengguna lokasi , termasuk tanpa had pengguna yang merupakan penyemak imbas, vendor, pelanggan, pedagang dan/atau penyumbang kandungan.

 Sila baca Syarat Perkhidmatan ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan tapak web kami. Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian lokasi , anda mematuhi Syarat Perkhidmatan ini. Jika anda tidak mematuhi semua terma dan syarat perjanjian ini, maka anda tidak akan mengakses tapak web atau menggunakan sebarang perkhidmatan. Jika Syarat Perkhidmatan ini dianggap sebagai cadangan , penerimaan adalah terhad kepada Syarat Perkhidmatan tersebut.

 Sebarang ciri atau alatan baharu yang ditambahkan pada kedai ini hendaklah tertakluk kepada Syarat Perkhidmatan. anda akan menyemak versi terkini Terma Perkhidmatan pada bila-bila masa di halaman ini. Kami berhak untuk mengemas kini, menukar atau menggantikan mana-mana bahagian Syarat Perkhidmatan ini dengan menyiarkan kemas kini dan/atau perubahan pada tapak web kami. menjadi tanggungjawab anda untuk melihat halaman ini secara berkala untuk perubahan. Penggunaan berterusan atau akses anda kepada tapak web berikutan penyiaran sebarang perubahan merupakan penerimaan terhadap perubahan ini.

 Kedai kami dihoskan di Shopify Inc. mereka membekalkan kami dengan platform e-dagang web yang membenarkan kami menjual produk dan perkhidmatan kami kepada anda.

 Bahagian 1 - Syarat Kedai Dalam Talian

 Dengan bersetuju menerima Syarat Perkhidmatan tersebut, anda menyatakan bahawa anda hanyalah minimum umur majoriti di negeri atau wilayah tempat tinggal anda, atau anda sekadar umur majoriti di negeri atau wilayah tempat tinggal anda dan anda mempunyai memberikan kami persetujuan anda untuk membenarkan mana-mana tanggungan bawah umur anda menggunakan laman web ini.

 Anda tidak boleh menggunakan produk kami untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan dan anda juga, dalam penggunaan Perkhidmatan, melanggar mana-mana undang-undang dalam bidang kuasa anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang hak cipta).

 Anda tidak perlu menghantar apa-apa cacing atau virus atau apa-apa kod yang bersifat pemusnah.

 Pelanggaran atau pelanggaran mana-mana Syarat akan berakhir dengan penamatan serta-merta Perkhidmatan anda.

 Seksyen 2 - Syarat Am

 Kami berhak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa atas apa-apa sebab pada bila-bila masa.

 Anda memahami bahawa kandungan anda (tidak termasuk maklumat Mastercard), juga boleh dipindahkan tanpa disulitkan dan melibatkan (a) penghantaran melalui pelbagai rangkaian; dan (b) perubahan untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal rangkaian atau peranti penyambung. Maklumat Mastercard biasanya disulitkan semasa pemindahan melalui rangkaian.

 Anda bersetuju untuk tidak mengeluarkan semula, menduplikasi, menyalin, menjual, menjual semula atau mengeksploitasi mana-mana bahagian Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan, atau akses kepada Perkhidmatan atau mana-mana hubungan di laman web yang melaluinya perkhidmatan itu disediakan, tanpa kebenaran bertulis yang nyata oleh kami.

 Tajuk yang digunakan dalam Perjanjian ini disertakan untuk kemudahan sahaja dan tidak boleh mengehadkan atau sebaliknya menjejaskan Terma ini.

 Bahagian 3 - Ketepatan , Kelengkapan dan Garis Masa Data

 Kami tidak bertanggungjawab jika maklumat yang disediakan di tapak ini tidak tepat, lengkap atau terkini. fabrik di tapak ini disediakan untuk maklumat am sahaja dan tidak akan dipercayai atau digunakan kerana asas tunggal untuk membuat keputusan tanpa merujuk sumber data yang utama, lebih tepat, lebih lengkap atau lebih tepat pada masanya . Sebarang pergantungan pada fabrik di laman web ini adalah atas risiko anda sendiri.

 Laman web ini mungkin mengandungi maklumat sejarah tertentu. Maklumat sejarah, semestinya, tidak terkini dan disediakan untuk rujukan anda sahaja. Kami berhak untuk menukar kandungan laman web ini pada bila-bila masa, tetapi kami tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini sebarang maklumat di tapak kami. Anda bersetuju bahawa menjadi tanggungjawab anda untuk melihat perubahan pada tapak kami.

 Bahagian 4 - Pengubahsuaian kepada Perkhidmatan dan Kos

 Harga untuk produk kami tertakluk kepada perubahan secara tiba-tiba.

 Kami berhak pada bila-bila masa untuk menukar atau menghentikan Perkhidmatan (atau mana-mana bahagian atau kandungannya) secara tiba-tiba pada bila-bila masa.

 Kami tidak akan terdedah kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan atau pemberhentian Perkhidmatan.

 Seksyen 5 - Produk atau Perkhidmatan (Jika Berkenaan)

 Produk atau perkhidmatan tertentu juga boleh didapati secara eksklusif dalam talian melalui tapak web. Produk atau perkhidmatan ini mungkin mempunyai kuantiti terhad dan tertakluk kepada pemulangan atau pertukaran hanya selaras dengan Polisi Pemulangan kami.

 Kami telah berusaha sedaya upaya untuk memaparkan setepat mungkin warna dan gambar produk kami yang tertera di kedai . Kami tidak dapat menjamin bahawa paparan mana-mana warna pada monitor komputer anda adalah tepat.

 Kami berhak tetapi tidak diwajibkan, untuk mengehadkan penjualan produk atau Perkhidmatan kami kepada seseorang , kawasan geografi atau bidang kuasa. Kami mungkin menggunakan hak ini berdasarkan kes demi kes. Kami berhak untuk mengehadkan kuantiti sebarang produk atau perkhidmatan yang kami sediakan. Semua perihalan produk atau harga produk tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa secara tiba-tiba, mengikut budi bicara orang sahaja. Kami berhak untuk menghentikan sebarang produk pada bila-bila masa. Sebarang tawaran untuk sebarang produk atau perkhidmatan yang dibuat di laman web ini adalah terbatal jika dilarang.

 Kami tidak menjamin bahawa standard mana-mana produk, perkhidmatan, maklumat atau bahan lain yang dibeli atau diperolehi oleh anda akan memenuhi jangkaan anda, atau bahawa sebarang ralat dalam Perkhidmatan akan diperbetulkan.

 Seksyen 6 - Ketepatan Maklumat Pengebilan dan Akaun

 Kami berhak untuk menolak sebarang pesanan yang anda buat dengan kami. Kami boleh, mengikut budi bicara kami sendiri, mengehadkan atau membatalkan kuantiti yang dibeli bagi setiap orang, setiap isi rumah atau setiap pesanan. Sekatan ini mungkin termasuk pesanan yang dibuat oleh atau di bawah akaun pelanggan yang setara, Mastercard yang setara dan/atau pesanan yang menggunakan alamat pengebilan dan/atau penghantaran yang setara. sekiranya kami membuat perubahan atau membatalkan pesanan, kami mungkin merancang untuk memberitahu anda dengan menghubungi e-mel dan/atau alamat pengebilan/nombor telefon yang diberikan pada masa pesanan dibuat. Kami berhak untuk mengehadkan atau melarang pesanan yang, pada pertimbangan kami semata-mata, nampaknya dibuat oleh peniaga, penjual semula atau pengedar.

 Anda mematuhi menyediakan maklumat pembelian dan akaun semasa, lengkap dan tepat untuk semua pembelian yang dibuat di kedai kami. Anda mematuhi dengan segera mengemas kini akaun anda dan maklumat lain, termasuk alamat e-mel dan nombor Mastercard anda serta tarikh tamat tempoh agar kami dapat menyelesaikan transaksi anda dan menghubungi anda seperti yang diperlukan .

 Untuk maklumat terperinci, sila periksa kami Polisi Pemulangan

 Bahagian 7 - Alat Pilihan

 Kami boleh menyediakan anda dengan akses kepada peralatan pihak ketiga di mana kita tidak memantau dan tidak mempunyai apa-apa kawalan atau input.

 Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami menawarkan akses kepada alatan tersebut "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia" tanpa sebarang waranti, representasi atau syarat dalam apa jua bentuk dan tanpa pengesahan. Kami tidak akan mempunyai sebarang liabiliti apa pun yang timbul daripada atau mengenai penggunaan alat pihak ketiga pilihan anda.

 Sebarang penggunaan alat pilihan oleh anda yang ditawarkan melalui lokasi adalah sepenuhnya atas risiko dan budi bicara anda sendiri dan anda harus memastikan bahawa anda memahami dan meluluskan syarat alat yang disediakan oleh pembekal pihak ketiga yang berkaitan ).

 Kami juga boleh, pada masa hadapan, menawarkan perkhidmatan dan/atau ciri baharu melalui tapak web (termasuk, pelepasan alatan dan sumber terkini). Ciri dan/atau perkhidmatan baharu sedemikian hendaklah tertakluk kepada Syarat Perkhidmatan tersebut.

 Seksyen 8 - Pautan Pihak Ketiga

 Kandungan tertentu, produk dan perkhidmatan yang disediakan melalui Perkhidmatan kami mungkin termasuk bahan-bahan daripada pihak ketiga.

 Pautan pihak ketiga di tapak ini mungkin mengarahkan anda ke tapak web pihak ketiga yang tidak bergabung dengan kami. Kami tidak bertanggungjawab untuk memeriksa atau menilai kandungan atau ketepatan dan bahawa kami tidak menjamin dan tidak boleh mempunyai sebarang liabiliti atau tanggungjawab untuk mana-mana bahan atau tapak web pihak ketiga, atau untuk bahan, produk atau perkhidmatan lain pihak ketiga- pihak.

 Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang bahaya atau kerosakan yang berkaitan dengan pemerolehan atau penggunaan produk, perkhidmatan, sumber, kandungan atau transaksi lain yang dibuat merujuk kepada mana-mana tapak web pihak ketiga. Sila semak dengan teliti dasar dan amalan pihak ketiga dan sahkan anda memahaminya sebelum anda terlibat dalam sebarang transaksi. Aduan, tuntutan, kebimbangan atau soalan mengenai produk pihak ketiga hendaklah ditujukan kepada pihak ketiga.

 Bahagian 9 - Komen Pengguna, Maklum Balas dan Penyerahan Lain

 Jika, atas permintaan kami, anda menghantar penyerahan tertentu tertentu (contohnya penyertaan peraduan) atau tanpa jemputan daripada kami, anda menghantar idea kreatif, cadangan, cadangan, rancangan atau bahan lain, sama ada dalam talian, melalui e-mel, melalui pos atau sebaliknya (secara kolektif, 'komen'), anda bersetuju bahawa kami boleh, pada bila-bila masa, tanpa sekatan, mengedit, menyalin, menerbitkan, mengedar, menterjemah dan sebaliknya menggunakan dalam mana-mana medium apa-apa komen yang anda hanya hantarkan kepada kami. Kami berada dan tidak akan bertanggungjawab (1) untuk menjaga sebarang Komen secara rahsia; (2) untuk membayar pampasan untuk sebarang Komen; atau (3) untuk membalas sebarang komen.

 Kami mungkin, tetapi tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk, memantau, mengedit atau mengalih keluar kandungan yang kami tentukan mengikut budi bicara kami adalah menyalahi undang-undang, menyinggung, mengancam, memfitnah, memfitnah, lucah, lucah atau sebaliknya tidak menyenangkan atau melanggar harta mana-mana pihak atau Syarat ini. Perkhidmatan.

 Anda bersetuju bahawa ulasan anda tidak akan melanggar sebarang hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda dagangan, privasi, personaliti atau hak peribadi atau proprietari yang lain. anda lebih bersetuju bahawa komen anda tidak akan mengandungi bahan yang berunsur fitnah atau menyalahi undang-undang, kesat atau lucah, atau mengandungi sebarang pepijat atau perisian hasad lain yang dalam apa-apa cara akan menjejaskan pengendalian Perkhidmatan atau mana-mana tapak web yang berkaitan. anda tidak akan menggunakan alamat e-mel palsu, berpura-pura menjadi seseorang selain diri anda, atau sebaliknya mengelirukan kami atau pihak ketiga mengenai asal mana-mana komen. anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang komen yang anda buat dan ketepatannya. Kami tidak bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab untuk sebarang komen yang anda hantar atau mana-mana pihak ketiga.

 Seksyen 10 - Maklumat Peribadi

 Penyerahan maklumat peribadi anda melalui kedai dikawal oleh Dasar Privasi kami. untuk melihat kami Polisi Laman Web.

 Seksyen 11 - Kesilapan, Ketaktepatan dan Kelalaian

 Kadangkala terdapat juga maklumat di tapak kami atau dalam Perkhidmatan yang mengandungi ralat tipografi, ketidaktepatan atau peninggalan yang akan berkaitan dengan penerangan produk, harga, promosi, tawaran, caj penghantaran produk, masa transit dan ketersediaan. Kami berhak untuk membetulkan sebarang kesilapan, ketidaktepatan atau peninggalan, dan mengubah atau mengemas kini maklumat atau membatalkan pesanan jika sebarang maklumat mengenai Perkhidmatan atau di mana-mana laman web berkaitan adalah tidak tepat pada bila-bila masa tanpa notis awal (termasuk selepas anda menyerahkan pesanan).

 Kami tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini, meminda atau menjelaskan maklumat dalam Perkhidmatan atau di mana-mana laman web yang berkaitan, termasuk tanpa had, maklumat harga, kecuali seperti yang diperlukan oleh undang-undang. Tiada kemas kini atau tarikh muat semula yang dinyatakan digunakan dalam Perkhidmatan atau pada mana-mana laman web berkaitan harus diambil untuk menunjukkan bahawa setiap satu maklumat dalam Perkhidmatan atau pada mana-mana laman web berkaitan telah diubah suai atau dikemas kini.

 Seksyen 12 - Penggunaan Terlarang

 Sebagai tambahan kepada larangan lain seperti yang dinyatakan dalam Syarat Perkhidmatan, anda dilarang menggunakan lokasi atau kandungannya: (a) untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang; (b) untuk meminta orang lain melakukan atau mengambil bahagian dalam apa-apa perbuatan yang menyalahi undang-undang; (c) untuk melanggar mana-mana peraturan antarabangsa, persekutuan, wilayah atau negeri, peraturan, undang-undang, atau ordinan tempatan; (d) untuk melanggar atau melanggar hak harta kita atau hak milik orang lain; (e) untuk mengganggu, menyalahgunakan, menghina, mencederakan, memfitnah, memfitnah, memperlekehkan, menakut-nakutkan, atau mendiskriminasi jantina yang disokong, orientasi seksual, agama, etnik, bangsa, umur, asal usul negara atau kecacatan; (f) untuk mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan; (g) untuk memuat naik atau menghantar virus atau jenis kod hasad lain yang akan atau boleh juga digunakan dalam apa-apa cara yang akan menjejaskan fungsi atau pengendalian Perkhidmatan atau mana-mana tapak web yang berkaitan, tapak web lain atau web ; (h) untuk mengumpul atau menjejaki maklumat peribadi orang lain; (i) kepada spam, phish, pharm, dalih, labah-labah, merangkak, atau mengikis; (j) untuk apa-apa tujuan lucah atau tidak bermoral; atau (k) untuk mengganggu atau memintas ciri keselamatan Perkhidmatan atau mana-mana tapak web yang berkaitan, tapak web lain, atau Internet. Kami berhak untuk menamatkan penggunaan Perkhidmatan anda atau mana-mana tapak web berkaitan kerana melanggar mana-mana penggunaan yang dilarang.

 Seksyen 13 - Penafian Waranti; Had Liabiliti

 Kami tidak menjamin, mewakili atau menjamin bahawa penggunaan perkhidmatan kami oleh anda tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas ralat.

 Kami tidak menjamin bahawa keputusan yang akan diperoleh daripada penggunaan perkhidmatan adalah tepat atau boleh dipercayai.

 Anda bersetuju bahawa dari semasa ke semasa kami boleh mengalih keluar perkhidmatan untuk tempoh masa anda yang tidak ditentukan atau membatalkan perkhidmatan pada bila-bila masa, secara tiba-tiba kepada anda.

 Anda secara nyata bersetuju bahawa penggunaan anda, atau ketidakupayaan untuk menggunakan, perkhidmatan adalah atas risiko anda sendiri. Perkhidmatan dan setiap produk dan perkhidmatan yang dihantar kepada anda melalui perkhidmatan adalah (kecuali seperti yang dinyatakan secara jelas oleh kami) disediakan 'sebagaimana adanya' dan 'sebagaimana tersedia' untuk kegunaan anda, tanpa sebarang representasi, waranti atau syarat dalam apa jua bentuk, sama ada nyata. atau tersirat, termasuk semua waranti atau syarat tersirat kebolehdagangan, kualiti boleh niaga, kesesuaian untuk tujuan tertentu, ketahanan, tajuk dan bukan pelanggaran.

 Dalam apa jua keadaan, cunruope.com , pengarah, pegawai, pekerja, ahli gabungan, ejen, kontraktor, pelatih, pembekal, penyedia perkhidmatan atau pemberi lesen kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kecederaan, kehilangan, tuntutan, atau sebarang langsung, tidak langsung, sampingan, punitif, khas , atau apa-apa jenis ganti rugi berbangkit, termasuk, tanpa had kehilangan keuntungan, kehilangan hasil, kehilangan simpanan, kehilangan pengetahuan , kos penggantian atau apa-apa kerosakan yang serupa, sama ada berdasarkan kontrak, tort (termasuk kecuaian), liabiliti ketat atau sebaliknya, yang timbul daripada penggunaan mana-mana perkhidmatan atau mana-mana produk yang diperolehi menggunakan perkhidmatan tersebut, atau untuk tuntutan lain yang berkaitan dengan apa-apa terima kasih kepada penggunaan perkhidmatan atau mana-mana produk oleh anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang ralat atau peninggalan dalam mana-mana kandungan, atau apa-apa kerugian atau kerosakan dalam apa jua bentuk yang ditanggung akibat penggunaan perkhidmatan atau sebarang kandungan (atau produk) yang disiarkan, dihantar, atau sebaliknya disediakan melalui perkhidmatan, walaupun dinasihatkan tentang kemungkinannya. Oleh kerana sesetengah negeri atau bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian atau pengehadan liabiliti untuk ganti rugi berbangkit atau sampingan, di negeri atau bidang kuasa tersebut, liabiliti kami akan dihadkan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

 Seksyen 14 - Ganti rugi

 Anda mematuhi ganti rugi, mempertahankan dan tidak berbahaya cunruope.com dan induk, anak syarikat, ahli gabungan, rakan kongsi, pegawai, pengarah, ejen, kontraktor, pemberi lesen, pembekal perkhidmatan, subkontraktor, pembekal, pelatih dan pekerja kami, tidak berbahaya daripada sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk yuran peguam yang berpatutan, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga terima kasih kepada atau timbul daripada pelanggaran anda terhadap Syarat Perkhidmatan tersebut atau dokumen yang mereka sertakan melalui rujukan atau pelanggaran anda terhadap mana-mana undang-undang atau hak pihak ketiga.

 Bahagian 15 - Keterasingan

 Sekiranya mana-mana peruntukan Syarat Perkhidmatan tersebut diputuskan sebagai menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut tetap boleh dikuatkuasakan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, dan oleh itu bahagian yang tidak boleh dikuatkuasakan akan dianggap sebagai terputus daripada Syarat ini. Perkhidmatan, penentuan sedemikian tidak akan menjejaskan kesahihan dan kebolehkuatkuasaan peruntukan lain yang tinggal.

 Seksyen 16 - Penamatan

 Kewajipan dan liabiliti pihak-pihak yang ditanggung sebelum tarikh penamatan akan kekal selepas penamatan Perjanjian ini untuk semua tujuan.

 Syarat Perkhidmatan ini berkuat kuasa melainkan dan sehingga ditamatkan sama ada anda atau kami. anda akan menamatkan Syarat Perkhidmatan ini pada bila-bila masa dengan memberitahu kami bahawa anda tidak mahu menggunakan Perkhidmatan kami, atau sebaik sahaja anda berhenti menggunakan tapak kami.

 Jika dalam penghakiman tunggal kami anda gagal, atau kami mengesyaki bahawa anda telah gagal, untuk memenuhi mana-mana terma atau peruntukan Syarat Perkhidmatan tersebut, kami juga boleh menamatkan Perjanjian ini pada bila-bila masa secara tiba-tiba dan anda akan tetap bertanggungjawab untuk semua jumlah sehingga dan termasuk tarikh penamatan; dan/atau sewajarnya boleh menafikan anda akses kepada Perkhidmatan kami (atau mana-mana bahagian daripadanya).

 Seksyen 17 - Keseluruhan Perjanjian

 Kegagalan orang untuk melaksanakan atau menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan Syarat Perkhidmatan tersebut tidak akan menjadi penepian hak atau peruntukan tersebut.

 Syarat Perkhidmatan ini dan mana-mana dasar atau peraturan operasi yang disiarkan oleh kami di laman web ini atau merujuk kepada Perkhidmatan ini membentuk keseluruhan perjanjian dan persefahaman antara anda dan kami dan mengawal penggunaan Perkhidmatan oleh anda, menggantikan mana-mana perjanjian, komunikasi dan cadangan terdahulu atau sezaman. , sama ada lisan atau bertulis, antara anda dan kami (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana versi terdahulu Syarat Perkhidmatan).

 Sebarang kekaburan dalam tafsiran Syarat Perkhidmatan tersebut tidak boleh ditafsirkan terhadap pihak penggubal.

 Seksyen 18 - Undang-undang Mentadbir

 Syarat Perkhidmatan ini dan mana-mana perjanjian berasingan yang kami tawarkan kepada anda Perkhidmatan akan dikawal oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang.

 Seksyen 19 - Perubahan kepada Syarat Perkhidmatan

 Anda boleh menyemak versi terkini Terma Perkhidmatan pada bila-bila masa di halaman ini.

 Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk mengemas kini, menukar atau menggantikan mana-mana bahagian Syarat Perkhidmatan ini dengan menyiarkan kemas kini dan perubahan pada tapak web kami. menjadi tanggungjawab anda untuk melihat laman web kami secara berkala untuk perubahan. Penggunaan berterusan atau akses anda ke laman web kami atau Perkhidmatan berikutan penyiaran sebarang perubahan kepada Syarat Perkhidmatan tersebut merupakan penerimaan terhadap perubahan ini.

 Seksyen 20 - Maklumat Hubungan

 Soalan tentang Syarat Perkhidmatan hendaklah dihantar kepada kami di

 e-mel: support@cunruope.com